Yafah Yarkoni - LECHAYEY HA'AM HAZEH - Clickletras.com.br


Letra LECHAYEY HA'AM HAZEH

Ha'am hazem hamefulag kol hashanah
keitzad hu kam k'shehu meri'ach sakanah
eich mit'orer hu miNorvegia ve'ad Chile
ki hu yode'a she...
im ein ani li mi li

Ah...
lechayey ha'am hazeh, ha'am hazeh
ha'am hazeh,
shekamah tov shehu kazeh,
shehu kazeh!
Lechayey ha'am hazeh
shekamah tov shehu kazeh!

Ha'am hazeh matai nechaletz hu le'ezrah
k'shehu ro'eh sheyesh etgar o yesh tzarah
ein miflagah az, ein siyu'ah az ve'ein sektor
umin haya'ad lo taziz oto betraktor!

Ah...
lechayey ha'am hazeh...

Hariumu kos ush'tu na bli lehitbayesh
el mul hano'ar she'amad el mul ha'esh
livnei Teiman, livnei Algir, livnei hayekim
levnei Akiva velivnei hadiscotekim

Ah...
lechayey ha'am hazeh...

Hashir hazeh nichtav lifnei esrim shanah
kshe'od hakol hayu t'mimim po bam'dinah
hayom yomru lecha telech tesaper lesavta
vehalevai veyom yavo nashir zot shuv betzavta!

Ah...
lechayey ha'am hazeh..