Yafah Yarkoni - ANI OHEV OTACH YALDAH - Clickletras.com.br


Letra ANI OHEV OTACH YALDAH

Yaldonet hashir hazeh shelach
ki lo amarti me'olam she'ani ohev otach
legever kasheh lehipatach
lachen katavti shir kazeh
ve'hu mukdash rak lach -

Ani ohev otach yaldah
at ahcat, at yechidah
milim yotz'ot mitoch halev
shir shel ahavah ani kotev
Ani ohev otach yaldah
hish'ari elai tz'mudah
ve'im ani k'tzat me'achzev
ted'i she'otach ani ohev

Achshav k'shehashir kvar mitnagen
chaychi elai chiyuch katan
bli lehitchashben
ani yode'a she'ani lo hachi hachi
kabli oti k'mo she'ani
beketzev mizrachi -

Ani ohev otach yaldah...