Yafah Yarkoni - AMERICA - Clickletras.com.br


Letra AMERICA

Anashim nos'im le'america
k'sheyesh america bechol makom
yesh mashehu tov be'eretz rechokah
velif'amim zeh rak chalom

Ve'at
lamah lo tefani lechan mabat
kamah anashim efshar lach'lom al america
ho america

Hachaim hem lo america
ve'america hi od makom
hakol barosh shel haben adam
im rak tirtzi gam po chalom

Ve'at...

Ve'at lamah lo nichyeh im hame'at
zeh lo kol kach shoneh be'america
ho america