Yafah Yarkoni - AL NA TOMAR LI SHALOM - Clickletras.com.br


Letra AL NA TOMAR LI SHALOM

Kadru shamaim bevoker kar,
gehsem dofek al sh'mashot.
Retet s'fataim chiyuch ko mar,
tz'chok ve'einaim dom'ot.
Retzif rakevet panas chiver,
betachanah azuvah.
Esh veshal'hevet belev bo'er,
ki hapreidah atzuvah.

Al na tomar li shalom
emor rak lehitra'ot,
ki milchamah hi chalom
tavul bedam udma'ot.
Ve'ein od shachar leyom
mah agumim haleilot,
al ken al na tomar shalom
emor rak lehitra'ot.

Kof'ot yadeicha, otan anashek
machog doher al sha'on.
Chavru paneicha, garon chonek,
ken, zehu tz'lil acharon.
Shimshah nofelet, od neshikah,
hagalgalim kvar chorim.
Yad menaf'nefet uvil'chishah
osif od kamah milim.