Yafah Yarkoni - AGADAT HASHEMESH VEHAYARE'ACH - Clickletras.com.br

Letra AGADAT HASHEMESH VEHAYARE'ACH

Hem sovevim otah,
shiv'at kochvei halechet
ach hi bo'eret el
chivaron panav.
Ve'hu rachok kol kach,
bishmei kadur ha'aretz,
aval nich'saf eleiha
le'esh zahav.

Tzel hayare'ach
el pnei hashemesh nim'shach.
Tamid bein yom uvein lailah,
nog'im sham lemalah,
vezeh lo dai lo, lo dai lah -
rak lereg'a vehal'ah.
Vekach kol yom, shanim ein s'por,
hu met be'orah,
hi be'oro.
Shki'at zrichah v'rudah,
ahavah avudah.

Lo pa'am biye'usham
hem mach'shichim lereg'a,
likui yare'ach
velikui chamah.
Ach bamardef hazeh
hem me'irei shamaim,
shvuim bimas'lulam
bli nechamah.

Tzel hayare'ach...