Yafah Yarkoni - ADANIAH - Clickletras.com.br


Letra ADANIAH

At kavasht kol makom belechtech al hachol
im hatarmil beyadech hak'tanah
nechashim arsi'im hitpatlu bein raglaich
uvanu lach besof medinah

Biglal oto hamabat ve'oto hachiyuch
hashinaim nir'ot k'mo tach'shit
zeh oto harikud rak beketzev acher
im tirtzi az nuchal lehamshich

Adaniah, adaniah
(x4)

Mak'fiah at yadech venotenet li kerach
tov sheshemesh chamah me'alai
gam beshev'a dakot im tar'i li k'tzat cheshek
agaleh lach et kol sodotai

Ki zeh oto hamabat...

Adaniah...

Kvar shanim shehem omrim lach
aval mah hem mevinim
shemasoret hi oyev hakidmah
levasof kshe'at yoredet
al marbad hak'samim
at rak li ma'aminah

Ki zeh oto hamabat...

Adaniah...