Xenia - Zadnji put - Clickletras.com.br


Letra Zadnji put

pobjeæi sa otoka
od ti?ine i tamnih èempresa
oni me gledaju tvojim oèima
u luku ne otiæi
i kada jugo razum zarobi
jer mogla bih zauvijek tamo ostati

a ti si rekao
zadnji put
zagrli me èvrsto
zadnji put
poljubi me isto kao prvi put

predugo sam te èekala
i moja kosa je juèer umrla
u morsku se travu sada pretvara
brodovi dolaze
ja sam zatvorila sve prozore
?koljka bez bisera ostaje

a ti si rekao
zadnji put
zagrli me èvrsto
zadnji put
poljubi me isto kao prvi put