Sajeta - On me voli - Clickletras.com.br


Letra On me voli

Kad ti od nosa storin ?teker
Ili ti dan æepu magar
Nogi kad ti raspilin
Na cirkular
Kad te na pje?aèken prehitin
Preko fiæota
Celu noæ kad ti kalujem
Ðuku Èajiæa
Kad ti na usta narivan
Blatne rukavice
Na èetire jutro
Kad ti sopen ro?enice
Kad te tiran saki dan
Da mi parketi promenjuje?
Kad te po?ajen na krov
Da antenu obrnjuje?


Ti samo tiho reèi
On me voli na svoj naèin
Neki sado-mazo naèin


Kad ti sakeh devet meseci
Storin otroka
Veèeru kad ti dan
Va padelice od breka
Kad te natiran
Da sako jutro
Stori? dvajset skleki
Mesto kopertona
Kad te nama?en z dreki

Kad si sretan i kad ?eli?
S drugim djelit sreæu svu
Kad si sretan
Ti ponovi ovo sve

Kad voli? i kad oteje?
Z drugen delit jubav tu
Kada voli? ti ne biraj naèine