Pudding Alamode - Anti Idol - Clickletras.com.br


Letra Anti Idol

Atashi wo sana sana ine tou
Sakura no shita de
Tsume ta kuna kuni mou chi

Ii e ontou ata ga shite
Takura no shita de
Atashi wo na ki shime te

Naka na koto shiteru koto wa
Wata eteru kedo
Ii e takura ru koji

Ii e ontou ata me nano
Ata teru kedo
Ata raru demo

Shimo ji...
Shojou shojou
Ura ide ru nano
Sora nai no
Shimi takura naru
Shojou shojou
Ura n'da wa kedo
Sora nai no
Shimi takura naru no...

Shojou choco wo no kosatsu
Taki wo ki no koji
Made mito kimi na ute

Shojou shojou ku mei no
Moda uta no kuji
Wara wo sou kimi wara te

Ao shubi ku mata sushitsu
Toki kou mera reta
Atashi no tame na ute

Ao tai ga aa tobi
Tori kou mera reta
Atashi mou ka no...

Wara...
Shojou shojou
Ura ide ru nano
Sora nai no
Tobi kaku nai no
Shojou shojou
Ura n'da wa kedo
Sora nai no
Ome takura ru no...

Shite mita ii no tsubai no ido wo te mita ino haru ji ha ido mu
Mera tou gou no mieru
Mou e tsu mita kasu koto

Dake no...
Shojou shojou
Ura ide ru nano
Sora nai no
Shimi takura naru
Shojou shojou
Ura n'da wa kedo
Sora nai no
Shimi takura naru no...

Suga tou niro getsu ta hiro
Nara ade mita ino haru shimi no iru
Matsu maru tora mou eru
Take tou keta komu koto

Atashi no mada, mada, mada, mada
Kodou uda mou natsu, nani uda de natsu, nani uda de natsu


Top 10 Pudding Alamode

  1. Anti Idol


Relacionados