Peggy Lee - Bit Pazarý - Clickletras.com.br


Letra Bit Pazarý

Bit pazarýnda yolumu kaybettim,
Hayýr sarhoþ falan deðildim.

Bir dümen çevirmiþti bana sokaklar,
Kaldýrýmlarda maskemi buldum.

Gerçek yüzünü görememiþtim,
Yorgundum daðlardan beterdim.

Menderes bulvarýnda bir deprem oldu,
Merkezi yüreðimde bir yerlerde.

Bir fahiþe elinin bütün hüneriyle,
Sigarasýný söndürdü yüzümde.

Suçsuzdum yýldýzlar kadar,
Karanlýklara bulaþmýþtým.

Sabaha karþý barajýn kýyýsýnda devrildim kaldým,
Sen iyice kahpeleþmiþtin gülüyordun.

Karanlýk gözlerine kahrettim,
Yolumu bulmuþtum ya kendimi yitirmiþim ...