Nazca - Taka No Dai Koutougakkou Kouka - Clickletras.com.br


Letra Taka No Dai Koutougakkou Kouka

musashi nohara ni sobie tatsu
jiyuu no gakufu wa ga bokou
yume to kibou no hatakazashi
wakaki kokoro no chi wa bouyuru
mi yo kagayaku wa ga mirai o
tokoshie ni sakae are taka no dai koukou