Mao Abe - Kaeshite - Clickletras.com.br


Letra Kaeshite

Sanmanen kangen seido
Sanmanen kangen SEERU
Sanmanen kangen seido
Sanmanen? sanmanen?

Sanmanen kangen seido
Sanzenen kara KYASSHU BAKKU
Sanmeisamabun muryou desu
Sanma, sanma, sanmanen

Kaeshite
Kaeshite
Kaeshite
Kaeshite?

Sanma wa sanmaioroshi de tabetai
Sanma wa daikonoroshi de tabetai
Sanma wa momijioroshi de tabetai
Sanmanenbun sanma tabetai

Sanmanen? sanmanen? (bokura wo sukuu)
Sanmanen? sanmanen? (ashita wo ikiru)
Sanmanen? sanmanen? sanmanen?

Kaeshite
Kaeshite
Kaeshite

Kaeshite? kaeshite?!