Kernagis Vytautas - Iseinu - Clickletras.com.br


Letra Iseinu

Iðeinu palieku tave
Nepyk
Iðeinu palieku tave
Atleisk
Nes neþinojau kad tu neþinai
Kas tai sniegas neþinai kas tai lietus
Nes neþinojau kad tu neþinai
Kas tai pievos neþinai kas tai bièiø medus
Norëjau atneðti tau
Ið pievø ið pievø laukiniø bièiø medaus
Bet neþinojau kad tu neþinai
Kas tai sniegas neþinai kas tai lietus
Nes neþinojau kad tu neþinai
Kas tai pievos neþinai kas tai bièiu medus
Gal kada nors suprasi tu
Kà norëjau tau pasakyt tada
Gal kada nors suprasi tu
Kad be pievø nebus medaus
Ir gal tada vël sugráðiu að
Uþ lango vël lis lietus
Ir gal tada vël bitës neð
Medø mums