Kasia Kowalska - Jeszcze Mamy Czas - Clickletras.com.br


Letra Jeszcze Mamy Czas

ju¿ chyba widzisz, ¿e ca³a p³onie
o?lepi³ ja twój sceniczny blask
dzi? odej?æ pewnie ci nie pozwoli
ju¿ na to nie ma szans
taki scenariusz on sam wymy?li³
to nie przypadek, ¿e jeste? sam
ptrzez chwilê poczuj, ¿e cud siê zi?ci³
i gwaizdê w gar?ci masz

jeszcze mamy czas na seks
pomy?l, k³ad¹c siê
a resztê pomiñ ju¿
jeszcze mamy czas na sen
nie powstrzymuj mnie tak
ten jeden raz bêdê twój

potem opowie ci co? o sobie
ze wiele nie chce, bo straci czas
wa¿ne jest, ¿eby siê dobrze poczuæ
nim ranek ka¿e wstaæ
wyrzut sumienia sen spêdza z powiek
czy to napewno ostatni raz
choæ nie masz z³udzeñ, on nie zadzwoni
to satysfakcje masz