Kasia Kowalska - Jak Rzecz - Clickletras.com.br


Letra Jak Rzecz

Poprzez palce moich r¹k widzê ¿e
Wszystko siê wymyka i traci sens
Poprzez palce moich r¹k p³yn¹ dni
Nie wiem nawet ile ju¿ w s³odkim winie
Topiê ³zy gaszê wolno s³ono?æ ich
A mo¿ê to mój b³¹d, ¿e ¿yjê
W?ród pustych ?cian
Oto co mi daje ?wiat
Tak ¿yæ nie zechcia³by nikt

Bo nie mam nic czego Ty nie mo¿esz mieæ
Nie mam nic bo nie pragnê wiêcej
Ni¿ mi dawaæ chcesz
Nie mam nic wiêcej dlatego rzucasz mnie
Ciskasz mnie w k¹t jak star¹ rzecz
Gdy przestajê cieszyæ Ciê

A mo¿ê to Twój b³¹d
Odchodzisz zimno mi tak
Oto co mi da³e? Ty
Tak ¿yæ nie zechcia³by nikt

Bo nie mam nic czego Ty nie mo¿esz mieæ
Nie mam nic bo nie pragnê wiêcej
Ni¿ mi dawaæ chcesz
Nie mam nic wiêcej dlatego rzucasz mnie
Ciskasz mnie w k¹t jak star¹ rzecz
Gdy przestajê cieszyæ Ciê