Kasia Kowalska - Jak Anio³ - Clickletras.com.br


Letra Jak Anio³

Naiwnie dzi? chcesz zatrzymaæ ten czas
Mieæ prawo, by ¿yæ naj³atwiej jak siê da
Nie bój siê s³ów, tak prgnê s³yszeæ, ¿e
Potrafisz sam odnale¿æ miejsca swe

Ca³y czas szukaj szans
Wyrwij siê z ¿ycia ram
Uwierz mi - szczê?cie jest w nas

Ka¿dy dzieñ prze¿ywaj tak
Jakby siê mia³ skoñczyæ ?wiat
Mo¿e czas wreszcie byæ sob¹
I zacz¹æ na nowo
Mogê ja i mo¿esz Ty
Robiæ tak, by lepszym byæ
Ponad strach wzbiæ siê jak anio³
Tak samo dosiêgaæ chmur

Dotykaj mnie tak, chcê p³on¹c w tê noc
Nie ¿a³uj mi chwil, tak prgnê poczuæ to
Z Tob¹ dzi? byæ, naprawdê tego chcê
Ta mi³o?æ i tak gdzie? z czasem minie, wiem

Ca³y czas szukaj szans
Wyrwij siê z ¿ycia ram
Uwierz mi - szczê?cie jest w nas

Ka¿dy dzieñ prze¿ywaj tak
Jakby siê mia³ skoñczyæ ?wiat
Mo¿e czas wreszcie byæ sob¹
I zacz¹æ na nowo
Mogê ja i mo¿esz Ty
Robiæ tak, by lepszym byæ
Ponad strach wzbiæ siê jak anio³
Wysoko, tak samo

Ka¿dy dzieñ prze¿ywaj tak
Jakby siê mia³ skoñczyæ ?wiat
Mo¿e czas wreszcie byæ sob¹
I zacz¹æ na nowo
Mogê ja i mo¿esz Ty
Robiæ tak, by lepszym byæ
Ponad strach wzbiæ siê jak anio³
Tak samo dosiêgaæ chmur