Kasia Kowalska - Dok¹d Mam Biec - Clickletras.com.br


Letra Dok¹d Mam Biec

ja - bez niepokojów i k³amstw
uczê siê ¿yæ
nosz¹c ?lady lat
bezsennych nocy
ma twarz nie chce ju¿ kryæ i graæ
deszcz niech zmyje ze mnie tê z³o?æ
modlê siê o spokój, my?li ³ad
jak krawêd? brzytwy mój ?wiat
zmusza by i?æ, mimo ran

dok¹d mam biec
gdzie dzi? znale?æ ciê
chcê w objêciach twych siê zatraciæ
obiecaj dodaæ mi si³
chwyæ rêkê gdy kto?
znów pchnie s³owem z³ym ku przepa?ci

wiem, gdzie? pewnie jest dla mnie dom
wolny od trosk, bez uprzedzeñ w nas
upaja cisz¹ za dnia
a noc ka¿da w nim ma twój smak

dok¹d mam biec
gdzie dzi? znale?æ ciê
chcê w objêciach twych siê zatraciæ
obiecaj dodaæ mi si³
chwyæ rêkê gdy kto?
znów pchnie s³owem z³ym ku przepa?ci

w my?lach ci¹gle strach
w twych my?lach ci¹gle ja

dok¹d mam biec
gdzie dzi? znale?æ ciê
chcê w objêciach twych siê zatraciæ
obiecaj dodaæ mi si³
chwyæ rêkê gdy kto?
znów pchnie s³owem z³ym ku przepa?ci