Kasia Kowalska - Daj Wierzyæ - Clickletras.com.br


Letra Daj Wierzyæ

Zagl¹da w okna moje nowy dzieñ
Wype³nia ?wiat³em, budzi ¿ycia chêæ
Wygl¹dam, mo¿e w³a?nie tu i dzi?
To stanie siê i dotrzesz do mych drzwi

Ref.:
Daj wierzyæ w to
Jeste? obok gdzie?
Mój us³yszysz g³os
Daj wierzyæ w to
Szukasz w³a?nie mnie
Czekasz na mnie wci¹¿

Spotykam ludzi, szukam m¹drych s³ów
Nie mówi¹ nic czego nie wiem dawno ju¿
Na tyle ile mogê zmieniam siê
Zaufaj proszê, jestem tym czego chcesz

Ref.

Czekasz na mnie wci¹¿
S³yszê ju¿ Twój krok
Sw¹ wyci¹gam d³oñ

Ref. (2x)