Kasia Kowalska - Czekam Bojê Siê - Clickletras.com.br


Letra Czekam Bojê Siê

Gdyby kto? mi odpowiedzia³
Najpro?ciej
Czemu czujê niepokój wci¹¿
Gdyby? chcia³ zrozumieæ niemoc
W mej g³owie
Gdyby? chcia³ byæ tylko ze mn¹

Czekam Bo¿e mój
A ty mi wi¹¿esz rêce
Czekam bojê siê
¯e ju¿ nie wrócisz wiêcej

W ka¿d¹ noc gdy widzê ciemno?æ
Najbardziej
Znów brakuje mi twoich r¹k
Gdyby? chcia³ zrozumieæ niemoc
W mej g³owie
Gdyby? chcia³ byæ tylko ze mn¹

Czekam Bo¿e mój...

Gdyby tylko Bóg dzi? zobaczyæ móg³
ile ka¿dy z nas w sobie grzechów ma
Czu³by pewnie ¿al bo odkupienie da³
Ca³ej masie psów które czyni¹ ból
Gdyby kara³ te¿ tych nios¹ ?mieræ
Patrzy³ winnym w twarz tak by czuli strach

Czekam Bo¿e mój...