Kasia Kowalska - Cukierek - Clickletras.com.br


Letra Cukierek


Nie wmawiaj mi
¯e Ciê nie mogê zje?æ
¯e zdrad¹ jest mój ka¿dy kês
Choæ masz swe imiê, wagê, nawet cieñ
Chcê ¿eby? z³udzeñ pozby³ siê
Naiwniak!!!
Nie mo¿esz odej?æ
Patrzeæ mi w oczy
Nie mo¿esz mi uciec
Sprzedali mi Ciê

Próbujesz wmówiæ
¯e tak smakuje ból
Gdy kto? kogo? gryzie mocno tak jak ja!!!
¯e nawet s³odycz traci urok swój
Gdy zechc¹ j¹ na si³ê braæ

Nie wmawiaj mi
Czy chcesz te¿ czy nie
Mój jeste? ju¿
I tak Ciebie zjem

Nigdy nie zgadnê ile we mnie jest
Nadwagi, której bojê siê tak
To czego pragnê tak to s³odycz jest
To czego pragnê tak on w³a?nie ma

Nie wmawiaj mi
Czy chcesz te¿ czy nie
Mój jeste? ju¿
I tak Ciebie zjem
Nie wmawiaj mi nie!!!