Kasia Kowalska - Cofnij Czas - Clickletras.com.br


Letra Cofnij Czas

Tak trwaæ nie mogê
W powietrzu gdzie tracê oddech
Co noc
Tak ¿yæ nie mogê bez sensu
Tu nie jest zbyt bezpiecznie
I to nie jest mój dom

¯ycie trzymane w zacisku
Waszych ostrych szczêk
Wszystko przegrane bez celu
Chcê wróciæ do swych miejsc
I nabraæ tam tchu
W kolorach z tamtych dni
Dzieciêcych chwil
A je?li mo¿esz cofnij czas
Pozwól byæ sob¹ sprzed lat
Nawet je?li skradnie to mi resztki si³
I gdy ju¿ skoñczy siê ten ?wiat
Powól w moim ?nie mi trwaæ
Jednak ³atwiej jest mi ?niæ
Ni¿ tutaj zyæ
I wybacz Bo¿e, podaruj
Gdy zechcê odej?æ dzi? st¹d
Ju¿ nie namawiaj i nie obiecuj
Tam czujê siê bezpieczniej
I tam jest mój dom
W kolorach z tamtych dni
Dzieciêcych chwil

A je?li mo¿esz cofnij czas
Pozwól byæ sob¹ sprzed lat
Nawet je?li skradnie to mi resztki si³
I gdy ju¿ skoñczy siê ten ?wiat
Powól w moim ?nie mi trwaæ
Jednak ³atwiej jest mi ?niæ
Ni¿ tutaj zyæ