Kasia Kowalska - Co? Optymistycznego - Clickletras.com.br


Letra Co? Optymistycznego

Chocia¿ raz sob¹ b¹d? na tyle
By pokazaæ na co ciê staæ
Chocia¿ raz pozwól mi us³yszeæ
¯e zale¿y Ci w³a?nie na mnie

Ju¿ nie obawiaj siê swoich pragnieñ
To, ¿e wierzê, to ¿e oddam siebie
Musi dzia³aæ i dzia³a na mnie

To nie czas nie ma co st¹d i?æ
Dla mnie b¹d? z Tob¹ mi l¿ej
Tak dawno chcia³am Ciê znaæ
Sob¹ b¹d? z Tob¹ byæ najlepiej jest
Wierzyæ w nas zaczynam wierzyæ w nas

Chocia¿ raz pozwól mi us³yszeæ
¯e zale¿y Ci w³a?nie na mnie
A to co dzi? us³yszê
Musi dzia³aæ i dzia³a na mnie

To nie czas nie ma co st¹d i?æ
Dla mnie b¹d? z Tob¹ l¿ej
Tak dawno chcia³am Ciê znaæ
Sob¹ b¹d? z Tob¹ byæ najlepiej jest
Wierzyæ w nas zaczynam wierzyæ w nas