Kasia Kowalska - Bezpowrotnie - Clickletras.com.br


Letra Bezpowrotnie

Czekam prawdy nie chc¹c znaæ
Nazbyt dziwny jest jej smak, ca³y czas
Czego pragniesz, czego chcesz?
Ju¿ wiem... uciec przede mn¹
W my?lach chorych tonê wci¹¿
Pod?wiadomie s³yszê te¿ Twój g³os
Ale Ty nie mówisz nic
Jak g³az milczysz przede mn¹

St¹paæ ponad ziemi¹ choæ raz by? chcia³
St¹paæ po krawêdzi, gdzie lêk i strach
Wierzyæ, ¿e dopiero Twa ?mieræ to start

Ref.:
Czujê w sobie gniew
W koñcu nadszed³ dzieñ
Czujê w sobie lêk
Bezpowrotnie tracê Ciê
Tonê, tonê, tonê, tonê w morzu ³ez
(Nie bêdziesz ju¿ ze mn¹)
Odejd?, gdy zechcesz znów
(Nie bêdziesz ju¿ ze mn¹)
Zabierz ze sob¹ ból

Sk³adam skrawki swoich lat
Niecierpliwie czekam zmian obok nas
Oddam dzi? co tylko chcesz, co chcesz
B¹d? tylko ze mn¹...

St¹paæ ponad ziemi¹ choæ raz by? chcia³
St¹paæ po krawêdzi, gdzie lêk i strach
Wierzyæ, ¿e dopiero Twa ?mieræ to start

Ref.:
Czujê gniew
(Nie bêdziesz ju¿ ze mn¹)
W koñcu nadszed³ dzieñ
(Nie bêdziesz ju¿ ze mn¹)
Czujê w sobie lêk
Bezpowrotnie tracê Ciê
Tonê, tonê, tonê, tonê w morzu ³ez
(Nie bêdziesz ju¿ ze mn¹)
Odejd?, gdy zechcesz znów
(Nie bêdziesz ju¿ ze mn¹)
Zabierz ze sob¹ ból

Ale Ty nie s³yszysz nic...