Haluk Levent - Kral Çýplak - Clickletras.com.br


Letra Kral Çýplak

Fermanlar verildi
Perdeler gerildi
Halýlar serildi
Dediler kral bugün görünecek
Dediler gören herkes sevinecek
Haberler salýndý
Tedbirler alýndý
Davullar çalýndý
Dediler kral bugün görünecek
Dediler gören herkes sevinecek
Anne bak kral çýplak...
Kral çýplak göründü
Saray dehþete büründü
Aðlar gibi gülündü
Dediler kral meðer çýplakmýþ
Dediler tören deðil tuzakmýþ
Hikaye tutmadý
Ahali yutmadý
Çocuklar kutlandý
Dediler kral meðer çýplakmýþ
Dediler tören deðil tuzakmýþ

-ÞÝÝR-

Uzun kýsa bir öykü bu
Sýradan sessiz bir film gibi
Görevim anlatmak oldu
Akýtmak bendeki zehiri
Yýllar önce bir genç vardý
Yüreðini yakan bir sevda
Her þey böyle baþladý
Iþýklar sönük kaldý
Tutunmuþtu... Köþe baþý
Kalmamýþtý açýk kapý
Kaçtý durdu yýllar boyu
Her þey böyle baþladý
Sonra bakmýþ dünya yokmuþ
Umutlarý göçmüþ gitmiþ
Parasýzlýk yalan sarmýþ
Çareyi kaçmakta bulmuþ
Küçük çarklar büyük çarklar
Birbirinden ne anlar
Döner durur zevke dalar
Yeni diþliler arar
Kendi oldu iþte diþli
Bilmediði yola girdi
Gördü bütün gerçekleri
Sustu, durdu, herkes gibi
Þehir heyecanýný aldý
Bunuda kendinden yaptý
Beyaz saçlar gözler söndü
Düþündeki düþte kaldý
Haluk uzak kendine
Kalmamýþ derman derdine
Yok sorunum mükemmelim
Desede inanma sözüne
Kral nerde diye sorma
Sende, bende, bizde, onda
Çýplak diyen kral olur
Taç giyen oturur tahtýna
Patron burda, köyde aða
Evde koca, okulda hoca
Dayý, baba, abi, ana
Kral vardýr her tarafta
Krallýklar ülkesinde
Doldurur seven kesesini
Haluk görür kaybedeni
Ne zaman baksa aynaya
Ýtaat et biz kralýz
Toz kondurma kendimize
Aslýnda yok terzi bile
Giysileri biz yaparýz.