Haluk Levent - Düþtüm Yoluna - Clickletras.com.br


Letra Düþtüm Yoluna

Bazen düþer düþer ama üstüme
Gölgeler sarar umutlarý
Bazen döner döner ama tersine
Ali baba masallarý
Bazen güler güler ama þansýma
Aþkýn ürkek fýsýltýlarý
Bazan yanar denizler
Günbatýmý zamanlarý
Aldýðýn nefesin yarýsý bende
Ýþlediðin günahlarýn
Söyle kadýným söyle kimsin sen
Terk edip gidiþin acýsý tende
Bir garip yolcuyum
Böyle yaþadým böyle bildim ben
Düþtüm yoluna çok uzaklara
Bir yarým nefes uðruna
Sen bir yabancý ürkektin bana
Kaf daðýnýn ardýnda