Haluk Levent - Anadolu Diyarýnda - Clickletras.com.br


Letra Anadolu Diyarýnda

Anadolu diyarýnda dumansýz kaldým
Sardým dört bir yanýma umut dert sardým
Sesini duymak için yollara kaldým
Daðlar beni nice eylesin
Dostum gelmez daðlar nice eylesin
Anadolu diyarýnda aðaçlý yollar
Dökülür sevdasýz kalan yapraklar
Göçtürür kuþlarý soðuk rüzgarlarý
Daðlar beni nice eylesin
Dostum gelmez daðlar nice eylesin

Bir çýra yandý bir mum daha söndü gündüzden
Hala bardak dolu mu hayýr boþalmýþ arkadaþ
Yaptýðýmýz bu deney güneþin kendi ýþýðýndan
Hayret suyumuzu buharlaþtýrýp eksiltmiþiz arkadaþ
Gelin dedim gelin birlik olalým
Bunu daha aydýn güne kavuþturalým
Ayna yapalým ne bileyim su ýsýtalým
Su buharlaþýrsa depolar satarýz arkadaþ

O zamanlar gökten yaðmur yerine
Kan yaðardý annelerin gözbebeklerine
Çocuklar babasýz anneler kocasýzdý arkadaþ
Ne bilgisayarlarýn dünyasý
Ne otoyollarýn trafiði
Ne de sokak ortasýnda mafya hesaplaþmasý
Hiçbiri çözemezdi bu sýrrý arkadaþ
Kadýnlarýmýz aydýnlarýmýz vardý
Bin dokuz yüz yirmilerde
Kadýnlarýmýz yirmibirlerde
Yürürlerdi yekpare meþalelerinden tekerlekleriyle...
Yürürlerdi Çanakkale'ye
Yürürlerdi Kocatepe'ye
Arþýn arþýn yükselirdi Mustafa Kemal'in gölgesi
Aþardý aþardý arkadaþ