Haluk Levent - Akþamlar - Clickletras.com.br


Letra Akþamlar

Unutamam ki yaþanýlan anýlarýn bana verdiði acýlarý
Memleketim çok uzak bana yaban gülüm boþ diyarlarým
Benzemiyor þehirler gözlerine saçlarýna güneþin kaný
Yok yok demek kolay hasret kokar akþamlarý
Akþamlar seni benden çaldýlar
Akþamlar seni bana yazdýlar
Ürkütmüyor yokluðun kadar
Hiçbir þey alay eder kent ýþýklarý
Arýyorum arýyorum tenini geçit vermiyor aþk duvarlarý