Grzegorz Turnau - Jakieœ Inne S³owa - Clickletras.com.br


Letra Jakieœ Inne S³owa

Gdybym spotka³ ciebie znowu pierwszy raz
ale w innym sadzie, w innym lesie
mo¿e by inaczej zaszumia³ nam las
wyd³u¿ony mg³ami na bezkresie
Mo¿e innych kwiatów w?ród zieleni bruzd
jê³yby siê d³onie dreszczem czynne
mo¿e by upad³y z niedomy?lnych ust
jakie? inne s³owa, jakie? inne
Mo¿e by i s³oñce zniewoli³o nas
do sp³oniêcia duchem w ró¿ kaskadzie
gdybym spotka³ ciebie znowu pierwszy raz
ale w innym lesie, w innym sadzie