Grzegorz Turnau - Jak Linoskoczek - Clickletras.com.br


Letra Jak Linoskoczek

Niepewnie idziesz pochylony
drog¹ co nigdzie nie prowadzi
tak jak po fali
tak jak po linie
jak nad przepa?ci¹ idziesz drog¹
tak jak po fali
tak jak po linie
Nie widzisz ziemi pod stopami
w powietrzu lekko zawieszony
skupiony nad swym ka¿dym ruchem
w niepewny obraz zapatrzony
ostro¿nie idziesz w dal bez celu
ostro¿nie swym tanecznym krokiem
Tak jak po fali
tak jak po linie
jak nad przepa?ci¹ idziesz drog¹
tak jak po fali
tak jak po linie
Jak ³atwo serce wpada w gniew
jak ³atwo gniew przechodzi w ¿art
jak ³atwo widzisz w ¿yciu cel
jak ³atwo stwierdzasz jego brak
Jak linoskoczek
zrêcznie idziesz poprzez ?wiat
jak linoskoczek
zawsze swym cyrkowym krokiem
Jak linoskoczek
jak na linie zawieszonej
jak linoskoczek
zrêcznie idziesz poprzez ?wiat
tak jak po fali
tak jak po linie...