G&G Sindikatas - 1'As Kraujaz - Clickletras.com.br


Letra 1'As Kraujaz

Að sielø vagis, að atrakinu visas uþrakintas duris,
Lauþtuvas nepatiklus, að turiu raktus,
Man per seklus okeanu vanduo, per aukðtas dangus...
Þmogus tokia labai juokinga, keista bûtybë,
Aukso trupinys á dantis ir prieð tave asmenybë,
Jos akyse tuðèia, að valdau, tokius kaip jis, að vagiu jo dûðià,
Uþpildau smegenis - neiðvalysi, uþpildau ðirdá - neiðvalysi,
Að tampu jo oda - nenusiprausi, að jo galva - nenusirausi,
Mano venomis teka skysta ugnis, dega,
Kovinëmis torpedomis á taikiná lekia, að tvarkau ðirdies garso takà,
Að þinau - prisuksiu raktu ir jinai plaka,
Kas tai, kaip manai, kas tu ar þinai?
Að duodu tau laisvæ, tu pasaulá matai kitaip,
Dabar jau mano akimis,
Að esu jumyse kiekvienoje galvoje, nes...

Priedainis:
Að ir tu vieno kraujo...

(Viens, du, trys tavo sielos vagis...)

Sindikatas, mano broliai, að neþinau kas gali bûti geriau,
Kai tu stovi ðalia, þinai neparduos tave, mane,
Dël savø jie viskà atiduos,
Galvoji, kad að be galo kietas esu, taip tu þinai -
Að toks pats kaip ir tu,
Kai man buvo ðeðiolika kiðenëje prezervatyvai, rankoj didelis butelis vyno,
Vëliau prasidëjo maðinos, merginos, audringi vakarëliai,
Kalbos apie þolæ, amfetaminà,
Dabar að gyvenu laisvai, man gerai, mano smegenys neuþgrûzinti,
Mano maikas, mano ginklas, að kalbu ka noriu,
Þinai, kas kartà ðimtà kartø kieèiau nei tavo pistoletas,
Að kalu tiesiai ðikniam i ausis, kartosiu, nesustosiu, nes...

Priedainis.

Að smëlio pirklys, visø betoniniø jûrø giluminis ryklys,
Að turiu dantis, kas iðdrás, kas sulaikys nuo atakos,
Jeigu tu - mano prieðas, tu eini --- vinilø takeliø, cigareèiø pakelio,
Piratiniø kompaktiniø diskø virðeliø,
Pigaus liaudies maisto hypermarketu maiðeliø, pripaiðytø kioskeliø,
Alaus bokalø,
Nepatinka, gali -- po velniø, að á klynà kalu iðgalàstu þodþiu,
Þaloju, smeigiu tiesiai ðikniam á ausá, ieðkosi kaip duonos,
Gausi jos gausi, mano þodþiai skirti tokiem patiem kaip ir að,
Kad greièiau iðties karðtai pasiduoda antràkart graffiti maker'iai,
MC, DJ'ai ir breaker'iai, mes nepavaldûs kontrolei, nes...

Priedainis.

(Viens, du, trys tavo sielos vagis...)


Top 10 G&G Sindikatas

  1. 1'As Kraujaz


Relacionados